AYURVEDA_bezove_pruhledne

ÁYURVEDSKE CENTRUM

Centrum zdravia a zdravého životného štýlu. Získajte od nás poznanie o sile prírody a jej dokonalých účinkoch.

KTO SME?

Sme áyurvedske centrum, ktoré poskytuje liečbu, diagnostiku a rady ohľadom zdravého životného štýlu. Všetko vykonávame takým spôsobom, aby sme plne využili silu prírody a boli k nej pokiaľ možno čo najviac šetrní.

Tri

VAIDIKA ÁYURVEDA

Spoločnosť Áyurveda s.r.o. je na Slovenskom trhu so zdravím od roku roku 2015, a značka Vaidika je zárukou kvality zdravotných služieb a produktov, združujúca praktikantov a záujemcov o tradičnú medicínu cez Slovenskú Asociáciu Áyurvedy.

Náš áyurvedsky lekár Sc.Tomáš Ryšavý Bs. vyštudoval v Indii v Západnom Bengálsku 5 ročný kurz na tradičnej vedickej univerzite Gurukula, ktorý ukončil s titulom Bakalár. V súčasnosti je považovaný za jedného z najväčších odborníkov a liečiteľov v rámci áyurvedskej medicíny v Európe. Áyurvede sa venuje už vyše 15 rokov s niekoľkoročnou praxou v Bratislave. Za ten čas sa stal expertom na pulzovú diagnostiku, irisdiagnostiku z očí, marmovú terapiu vitálnych bodov a panchakarmu-detoxikáciu organizmu pomocou 5tich očistných kúr, ktoré vyštudoval v indických mestách Trivandrum, Chennai a Coimbatore. Momentálne je riaditeľom Slovenskej Asociácie Áyurvedy od roku 2020 a vedie prvú slovenskú vedickú univerzitu s názvom Vaidika Academy v Bratislave.

ÁYURVEDA

ČO JE ÁYURVEDA?

Áyurveda je najstarší a najdokonalejší holistický liečebný systém na svete. Doslova znamená „veda o živote“ (zo sanskritského „ayur“ = „dlhovekosť“ alebo „život“ a „veda“ = „veda“). Zahŕňa v sebe lekársku vedu, filozofiu, psychológiu, duchovné poznanie, rovnako tiež astrológiu a astronómiu a zakladá sa na hlbokom pochopení večnej pravdy o ľudskom tele, mysli a duši. Počiatky ayurvedy siahajú do dávnych védských časov, kedy Dhanvantari (inkarnácia Višnua) priniesol ľudstvu toto poznanie. Niekoľko tisíc rokov sa predávalo z generácie na generáciu v ústnej podobe. Dodnes sú dochované významné spisy o áyurvedskej medicíne, Čaraka Samhitá, Sušruta Samhitá so statisícami veršov v starodávnom jazyku, v sanskrite. Pojednávajú o rôznych otázkach týkajúcich sa správnej diagnostiky chorôb a metód ich liečby pomocou fytoterapie či správneho životného štýlu a výživy. Autor Čaraka kládol veľký dôraz na logický postup a je považovaný za zakladateľa modernej fytoterapie. Písmo Sušruta Samhitá sa venuje okrem všeobecného popisu liečenia aj chirurgickým a rhinoplastickým postupom. Autor Sušruta sa považuje za najlepšieho chirurga Staroveku a zakladatela modernej chirurgie. Áyurveda však nie je nejaká zastaralá veda spojená len s indickým folklórom, ale je to dynamický, vysoko sofistikovaný a pokročilý systém, ktorý dokáže pomôcť každému človeku.

Zatisi-2

ÁYURVEDA A JEJ ODVETVIE

Áyurvéda má osem základných odvetví, menovite Kayá chikitsá (všeobecná medicína), Śalya Tantra (chirurgia a rhinopastika), Šalakya Tantra (liečba hlavy, očí, uší, dutín atď), Agada Tantra (toxikológia), Kumára Tantra (pediatria), Bhúta Vidyá (psychológia a psychiatria), Vajikárana Tantra (sexuológia), Rásáyána Tantra (geriatria a omladzovanie) a preto sa podobne ako Yoga nazýva Aštanga Áyurveda. Zatiaľ čo súčasná západná medicína študuje najmä ľavou polovicou mozgu (predstavuje mužský princíp a je uspôsobená tak, že kladie dôraz na racionalitu, logiku, matematické koncepty, analýzu atď.), do štúdia Áyurvedy je nevyhnutné zapojiť obe mozgové hemisféry (pravá hemisféra predstavuje ženský princíp a z neho plynúcu intuíciu či syntézu). Postoj západnej medicíny, že všetci majú rovnakú anatómiu, fyziológiu a priebeh chorôb nezohľadňuje rozdiely medzi ľuďmi. Tiež zvyčajne neberie do úvahy pacientov prístup k liečbe či stav jeho mysle a ducha. Áyurveda rozlišuje tri druhy chorôb: endogénne (vznikajúce vo vnútri tela), exogénne (pochádzajúce zvonka) a psychické choroby. Vnútorné choroby majú príčinu v nerovnováhe troch telesných substancií (váta, pitta, kapha). Vonkajšie choroby vznikajú v dôsledku vonkajších vplyvov (napr. smog, jedy, parazity, baktérie). Choroba (v sanskrite nazývaná aj amaya) najčastejšie prepukne ako dôsledok nahromadenia ámy (zjednodušene povedané toxínov), ktorého príčinou je zlé trávenie. Áma predstavuje živnú pôdu pre najrôznejšie patógény, ako napr. parazity, vírusy či baktérie. Príčinu psychických chorôb možno zväčša nájsť v tom, že želania človeka zostávajú nenaplnené a dochádza ku konfrontácii s ich nesplnením. V rámci holistického prístupu Áyurveda nerozdeľuje človeka na časti ako moderná medicína, ale pozerá sa na neho ako na nedeliteľný celok. Pristupuje k nemu individuálne a s úctou a rešpektom. Všíma si všetky prejavy komplexne, od hrubohmotných cez subtílne jemnohmotné až po tie spirituálne. Učí, že všetky choroby ovplyvňujú telo a myseľ a nemali by sa liečiť izolovane jedna od odruhej.

Asthanga-Ayurveda

ÁYURVEDSKE METÓDY

Áyurvéda sa snaží pri liečení choroby zistiť v prvom rade jej príčinu a uzdraviť človeka tak, že odstráni túto príčinu. Áyurvedska metóda starostlivosti sa začína poznaním seba samého a základných čŕt vlastnej osobnosti. Na toto poznanie nadväzuje ďalšie poznanie - ako môžu externé okolnosti vplývať na áyurvedsku konštitúciu jednotlivca (môže sa jednať napr. o stravu či podnebie), až napokon nasleduje zosúladenie týchto dvoch poznaní. V takomto poňatí sa v celostnom systéme medicíny ukazuje, že to, čo môže byť na jednej strane pre niekoho liekom, môže byť na strane druhej pre niekoho iného jedom a spôsobiť mu ochorenie. Áyurvedski lekári predpisujú liečbu, ktorá nemá vedľajšie účinky a celá je prírodná a netoxická. Pri výrobe preparátov sa vyhýbajú používaniu umelých materiálov alebo chemikálii. Hlavnou myšlienkou Áyurvedy vo vzťahu k chorobám ale je snaha o ich prechádzanie. V praxi to znamená zaradiť do svojej dennej rutiny áyurvedske princípy a zároveň aktívne sledovať seba, svoje telo, svoje správanie. Áyurveda ponúka overené techniky sebaanalýzy na všetkých úrovniach bytia. Každý človek (jiva = duša) podľa nej predstavuje neoddeliteľný a neopakovateľný aspekt božského vedomia. Sanskritským termínom to vyjadruje aj ako prakriti. Áyurvedsky spôsob života nie je možný bez zosúladenia sa s kozmickým rytom, keďže vo vesmíre je všetko vzájomne prepojené. Filozófia Áyurvedy tzv Sánkhya (analytické štúdium sveta na základe poznanie vyššej inteligencie) sa zakladá na poznaní, že celý vesmír (a v rámci neho aj ľudské telo) sa skladá z 24 elementov (éter, vzduch, oheň, voda a zem…). Sú základnými zložkami, z ktorých je vybudovaný celý hmotný svet. Päť základných prvkov sa vždy určitým spôsobom a v určitom pomere mieša a vytvára tak základ rôznorodosti tohto sveta. Uvedených päť živlov sa v ľudskom tele demonštruje v podobe troch telesných šťiav (tridóša). Podľa učenia áyurvedy je príčinou rôznych porúch zdravia nerovnováha medzi týmito telesnými štavami. Najprv pátra po príčinách, ktoré túto humorálnu nerovnováhu spôsobujú a podľa nich potom nasadí špeciálne preventívne opatrenia, napr. správnu výživu, užívanie bylín či cvičenie.

Zatisi-15
AYURVEDA_bezove_pruhledne

ŠTUDUJTE DÁVNU MÚDROSŤ O SEBE

Príď sa vzdelávať na Vaidika Academy.
Všetko čo potrebuješ poznať o sebarealizácii, tele a duši.